Z. Boże Narodzenia

Modlitwa przed łamaniem się opłatkiem

Panie Boże, Ty sprawiłeś, że ta święta noc, kiedy

wspominamy pamiątkę Wcielenia Twojego Syna

dla naszego zbawienia, zajaśniała blaskiem Twej

światłości. Spraw, abyśmy, opromienieni tym blaskiem,

z otwartym sercem przyjęli Jezusa jako naszego

Odkupiciela. Pobłogosław nas i te opłatki, którymi

się podzielimy na znak miłości i przebaczenia.

 

Naucz nas, Panie Boże, dzielić się chlebem, miłością i

życzliwością ze wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z

tymi, wśród których żyjemy. Obdarz miłością,

zgodą i jednością naszą rodzinę. Wlej nadzieję

w serca ubogich, samotnych, osieroconych i

przeżywających jakiekolwiek cierpienia.

 

W dzisiejszą noc Bożego Narodzenia naszą modlitwą

ogarniamy też chrześcijan mieszkających w

Betlejem i innych zakątkach Ziemi Świętej. Ty,

Panie, znasz ich troski i niepokoje. Widzisz ich

osamotnienie i lęk o przyszłość. Słyszysz wołanie

o pokój i pojednanie między narodami i wyznawcami

różnych religii. Ześlij, Panie, swój pokój na udręczoną

wojnami i przemocą Ziemię Świętą. Ulecz z nienawiści

serca żydów, muzułmanów i chrześcijan. Pomóż im

przebaczyć wzajemne urazy i krzywdy.

 

Wszyscy odmawiają: Ojcze nasz...

Następuje łamanie się opłatkiem.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa po wieczerzy wigilijnej

Dziękujemy Ci, Boże, nasz dobry Ojcze,

za Twojego Syna Jezusa Chrystusa,

dziękujemy za miłość do wszystkich ludzi,

za ten wieczór wigilijny i dary,

które spożywaliśmy.

Tobie chwała na wieki.

 

Wszyscy odpowiadają: Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI