X. Modlitwy w różnych intencjach

 

Modlitwa za kapłanów

(z modlitewnika Sióstr Urszulanek SJK)

 

O Jezu, Odwieczny Arcykapłanie, Boski Ofiarniku, który w niezrównanym porywie miłości dla ludzi, Twych braci, sprawiłeś, że chrześcijańskie kapłaństwo wytrysnęło z Boskiego Serca Twego, nie przestawaj wlewać w Twych kapłanów ożywczych strumieni Twej nieskończonej miłości.

     Żyj w nich, o Panie, przeistaczaj ich w siebie, uczyń ich mocą łaski swojej narzędziami swego miłosierdzia. Działaj w nich i przez nich i spraw, by przyoblekłszy się zupełnie w Ciebie przez wierne naśladowanie Twych godnych uwielbienia cnót, wykonywali mocą Twego imienia i Twego ducha uczynki, któreś sam zdziałał dla zbawienia świata.

 

     Boski Odkupicielu dusz, spojrzyj, jak wielu jest jeszcze pogrążonych w ciemnościach błędu. Policz owieczki zbłąkane, krążące nad przepaścią, wejrzyj na tłumy ubogich, głodnych, nieświadomych i słabych, jęczących w opuszczeniu.

 

     Wracaj do nas, o Jezu, przez Twych kapłanów. Ożyj w nich rzeczywiście, działaj przez nich i przejdź znowu przez świat ucząc, przebaczając, pocieszając, poświęcając się i nawiązując na nowo święte więzy miłości łączące Serce Boże z sercem człowieczym. Amen.

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwy o pokój

Boże, od którego pochodzą święte pragnienia, prawe zamiary i cnotliwe czyny, użycz swoim sługom pokoju, jakiego świat dać nie może; niech serca nasze będą poddane Twojej woli, a czasy, w których żyjemy, niech za łaską Twoją będą spokojne i wolne od grozy nieprzyjaciół. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

     Wszechmogący i miłosierny Boże, Ojcze wszystkiego, Stworzycielu i Władco Wszechświata, Panie Dziejów, którego dzieła są bez skazy, którego współczucie dla błędów ludzkich jest niewyczerpane, w Twojej woli nasz pokój.

     Wysłuchaj miłosiernie tej modlitwy, która wznosi się do Ciebie spośród zgiełku i rozpaczy świata, w którym zapomniano o Tobie, w którym nie wzywa się Twojego imienia, w którym drwi się z Twoich praw i ignoruje Twoją obecność.

 

     Albowiem nie znając Ciebie, nie żyjemy w pokoju.

 

     Pomóż nam zapanować nad orężem, który grozi, że zapanuje nad nami. Pomóż nam wykorzystać naukę dla pokoju i bogactwa, nie dla wojny i zniszczenia. Pokaż nam, jak wykorzystać energię nuklearną dla dobra, nie dla zguby dzieci naszych dzieci.

 

     Rozwiąż wewnętrzne sprzeczności, które rosną w nas niewiarygodnie i nieznośnie. Są one zarazem udręką i błogosławieństwem: gdybyś bowiem nie zostawił nam światła sumienia, nie musielibyśmy cierpieć. Naucz nas wytrwałości w bólu, męce i niepewności. Naucz nas jak czekać i jak ufać. Obdarz światłem, obdarz siłą i cierpliwością wszystkich, którzy pracują na rzecz pokoju.

 

Tomasz Merton

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa w każdej potrzebie

Boże, ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj pokorne modły swojego Kościoła, a ponieważ pobożność, która je zrodziła, jest Twoim dziełem, spraw, abyśmy otrzymali wszystko, o co Cię z ufnością prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa o dobrą pogodę

Panie, wysłuchaj naszego pokornego wołania i udziel nam pogody; chociaż słusznie cierpimy za nasze grzechy, okaż nam swoje miłosierdzie i daj nam doznać Twojej dobroci. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za grzeszników

Boże, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz pragniesz, aby się przez pokutę nawrócił, który nie odrzuciłeś Mojżeszowej, chociaż z naleganiem, modlitwy za ludzi grzesznych i który utyskujesz nawet, gdy Cię nikt nie zatrzymuje w gniewie przeciw grzeszącym; znam się być Panie w wielu i ciężkich grzechach! ale że sam kazałeś nam się modlić jednym za drugich, abyśmy zbawieni byli; otóż stąd powziąwszy ufność, odważam się przystąpić do Tronu łaskawości Twojej z pokorną prośbą o miłosierdzie dla wszystkich zostających w grzechu. Odpuśćże im więc, Ojcze Niebieski, bo nie wiedzą, co czynią. Odsłoń ich oczy, a daj im poznać, jak zła i gorzka jest rzecz, że Cię Pana boga swojego, grzesząc odstąpili, i jak ciężkie im biada! gdy się też Ty oddalisz Panie! Otwórz im uszy, a daj im usłyszeć, jak łaskawie ich wzywasz do siebie, a jak im surowo grozisz sądem i piekłem jeżeli się do Ciebie nie nawrócą.

     Zmiękcz zatwardziałe ich serca i daj im się tym brzydzić, w czym się kochali, a w tym się kochać co nienawidzili. Wspomagaj ich, o Boże! tak skuteczną łaską, aby w gorzkości duszy swojej przypominali sobie wszystkie grzechy swoje; aby za nie serdecznie dla Twojej miłości żałowali, i przyzwoicie pokutowali; aby je z siebie wyrzucili przez świętą spowiedź i nigdy się do nich nie wracali. A Ty miłosierny i dobrotliwy Boże! odpuść im wszystkie nieprawości, również i nam grzechy nasze. Amen.

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za podróżujących

O Boże wielki, który czuwasz nad wszystkim stworzeniem, polecam opiece Twej N. N. Niechaj błogosławieństwo Twoje towarzyszy im w całej drodze. Odwracaj od nich nieszczęście, ratuj w niebezpieczeństwach i pozwól, aby szczęśliwie wrócili do domu. Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za nieprzyjaciół

Najłaskawszy Jezu! błagam Cię za wszystkich tych, co się niegodnym moim modlitwom polecają; Boskiej Opatrzności Twojej poruszam ich potrzeby i troski! Opatruj ich, błogosław im w pracy, pocieszaj i ratuj w niedoli niech wszyscy radosnym pieniem śpiewamy w niebie na wieki Twą dobroć o Boże nieskończenie miłosierny i łaskawy. Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za Ojca Świętego

Wszechmogący, wieczny Boże, zmiłuj się nad sługą Swoim, najwyższym Pasterzem naszym... i prowadź go w Swej łaskawości po drodze zbawienia wiecznego, aby z łaską Twoją pragnął tego, co się Tobie podoba, i z całą mocą wypełniał.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa w intencji Benedykta XVI

Boże Wszechmogący, któryś ustanowił Benedykta XVI widomą głową Kościoła Świętego, otaczaj go zawsze swoją łaską i błogosławieństwem, udziel mu długiego życia, dobrego zdrowia i daj pociechę w cierpieniach. Spraw, aby przyczynił się do pokoju całej rodziny ludzkiej, wszystkich ludów i narodów. Daj także, aby za jego pontyfikatu wszyscy ludzie poczuli się dziećmi Jednego Ojca, a między sobą braćmi, by z powierzchni ziemi zniknęły wojny, a z serc ludzkich nienawiść, która jest ich źródłem.

     Matko Kościoła, Królowo Pokoju, prosimy Cię, uproś te łaski u Syna Twego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa o wstawiennictwo świętego patrona

Św. Patronie mój, dziękuję Ci za dotychczasową opiekę, jaką mnie otaczałeś i błagam Cię nie wypuszczaj mnie nadal z Twojej opieki łaskawej. Bądź przed tronem Boga wszechmogącego moim orędownikiem i uproś mi przebaczenie grzechów, w które tak często wpadam, wypraszaj obfite łaski, abym nimi wspomożony mógł zwyciężyć wszystkie pokusy świata i postępować na drodze cnót, którymi Ty za życia jaśniałeś.

     Wspomagaj mnie także we wszystkich cierpieniach, a szczególnie w godzinie śmierci. Błagam Cię o to przez oną miłość, jaką pałałeś i pałasz, ku Temu, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa o długie życie

Poczekaj na mnie, Królu Niebios, aż będę czysty,

godzien zamieszkać w twoim domu.

Poczekaj na mnie, Synu Marii, aż będę stary

i pełen mądrości od lat, co upłynęły.

Kiedy młody chłopiec zabrany jest

nim lata jego zabaw się skończą,

nikt się nigdy nie dowie, jaa wielkość go ominęła;

oto jedynie w latach dorosłych przychodzi

pełen rozkwit naszych darów.

 

Cielę nie powinno być ubite nim dojdzie

pełnego rozmiaru, ni prosię szlachtowane,

gdy wciąż ssie mleko maciory.

Gałęzi nie należy ścinać, póki nie okwitnie,

ani zbierać z pola, zanim kłos dojrzeje.

Słońce nie powinno zachodzić w południe,

ni wschodzić o północy.

 

Zachowaj moją duszę tutaj na ziemi,

ponieważ jest jak miękka, nieobrobiona glina,

niegotowa jeszcze na Twoje przyjęcie.

 

Ale jeśli nawet zetniesz me życie w młodości,

nie będę narzekać, ale nadal cię wielbić.

 

Amen.

 

Modlitwa celtycka

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa o powiększenie wiary

Panie, przyjmij słowa,

które teraz kieruję do Ciebie,

Ty, który mówisz w milczeniu.

 

Proszę Cię, pozwól mi poznać

moją najgłębszą naturę.

 

Pochyl się nade mną

i obdarz mnie poznaniem;

ten dar rozbłyśnie

nad wszystkimi moimi braćmi.

 

Mój duch należy do Ducha Świętego;

dlatego głoszę moją wiarę,

z której czerpię życie i światło,

jesteś godzien chwały, Panie.

 

Modlitwa z III wieku

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za wolontariuszy

Panie, Jezu Chryste, spójrz, prosimy, na wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas i zdolności, aby dawać świadectwo Twemu Słowu i Twojej Miłości.

 

   Niech Ewangelia Krzyża uczy ich ducha ofiary, w słabościach daje moc i radość w czynieniu dobra, a we wszystkich trudnościach życia światło i wytrwanie. Amen

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za sąsiadów

Boże, zwracamy się do Ciebie, byś napełnił nasze serca przyjaźnią. Byśmy, mieszkając obok siebie, czuli potrzebę niesienia pomocy, współczucia i dzielenia się radością z sąsiadami.

 

     Prosimy Cię, Panie, byś oczyścił nasze umysły z myśli niegodnych i grzesznych, które mogą się obrócić przeciwko nam lub uczynić krzywdę wszystkim mieszkającym obok.

 

     Panie, do Ciebie zwracamy się o czujność, by w chwili zagrożenia zdążyć uciec przed niebezpieczeństwem i ocalić innych.

 

     Prosimy Cię, Panie, o umiejętność wybaczania i zapominania wszystkiego, co niemiłe.

 

     Prosimy, Panie, o sąsiadów, którzy praktykują uczynki miłosierne, a brzydzą się ludzkimi grzechami.

 

     Boże, pomóż nam uczynić wszystko, co w naszej mocy, aby nasza wspólnota sąsiedzka trwała przez długie lata.

 

Autor anonimowy

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI