J. Modlitwy do Maryi

 

Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę

uciekamy się,

święta Boża

Rodzicielko,

 

naszymi prośbami

racz nie gardzić

w potrzebach

naszych,

 

ale od wszelakich

złych przygód

racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna

i błogosławiona.

 

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza,

Pocieszycielko nasza.

 

Z Synem swoim nas

pojednaj,

Synowi swojemu nas

polecaj,

swojemu Synowi nas

oddawaj.

 

Amen.

 

 

„Pod opiekę Twojego miłosierdzia

uciekamy się, o Matko Boża.

Nie odrzucaj próśb,

[które do Ciebie zanosimy]

w naszych potrzebach,

lecz zachowaj nas od niebezpieczeństwa,

[Ty] jedynie czysta i błogosławiona”.

 

Najstarsza zachowana modlitwa maryjna (III w.).

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

RÓŻANIEC ŚWIĘTY

 

Wierze w Boga Ojca / Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo (3 razy)

Chwała Ojcu.

CZĘŚĆ PIERWSZA — TAJEMNICE RADOSNE

 

ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38).

Tak odpowiedziała Maryja na słowa zwiastowane Jej przez Anioła, że – przez włączenie się w zbawcze plany Boże – zostanie Matką Mesjasza i Zbawiciela całej ludzkości.

 

Wspieraj nas, Maryjo, abyśmy i my umieli podejmować Boże wezwania i świadomie współpracować w dziele zbawiania świata. Dla nikogo z nas nie ma piękniejszej drogi życia, jak potwierdzać każdego dnia swoją wolę wypełniania planów Bożych.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

 

NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1,43).

 

Te słowa wypowiedziała Elżbieta na widok Maryi wstępującej do jej domu, by ofiarować pomoc oraz samego Jezusa i Jego błogosławieństwo. Z czym ja idę do ludzi, co im przynoszę?

 

Maryjo, naucz nas nieść ludziom prawdziwą pomoc, jakiej w danej chwili najbardziej potrzebują, oraz Boży pokój. Potrafimy to zadanie spełniać wtedy, gdy o każdym z nas można będzie powiedzieć: "pełen czy pełna łaski", jak Elżbieta rzekła o Maryi.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

 

NARODZENIE JEZUSA

Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2,11).

 

Tymi słowami obwieszczona została światu radosna nowina: Bóg stał się człowiekiem i narodził się w ludzkiej postaci po to, aby nas zbawić, by stworzyć każdemu człowiekowi możliwość uczestnictwa w Bożej rzeczywistości.

 

Maryjo, rodząca światu Zbawiciela, naucz nas nieustannie rozpoznawać w naszym życiu Boga i przyjmować Go zawsze, gdy do nas przychodzi.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Oto Ten przeznaczony jest... na znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,34).

 

Te prorocze słowa wypowiedział Symeon podczas ofiarowania małego Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Życie potwierdzi później ich całkowitą prawdziwość. Jedni będą wołać: "Witaj, Królu", a inni krzyczeć: "Na krzyż z Nim".

 

Maryjo, której duszę miał przeniknąć miecz boleści, ucz nas poznawać prawdę o Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, by zawsze pozostawał światłem rozjaśniającym mroki naszego myślenia i pojmowania życia; by nigdy nie stał się dla nas znakiem sprzeciwu.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

ODNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2,46).

 

Maryja i Józef wracali z pielgrzymki do świątyni jerozolimskiej. Dopiero po pewnym czasie spostrzegli, że wśród powracających do Nazaretu pielgrzymów nie ma Jezusa. Natychmiast wrócili do Jerozolimy i odnaleźli Go tam, gdzie po raz ostatni z Nim byli: w świątyni. Dwunastoletni Jezus słuchał uczonych w Piśmie i zadawał im pytania.

 

Maryjo, pomagaj nam zawsze, ilekroć zagubimy w życiu Chrystusa, byśmy wiedzieli, gdzie Go szukać, byśmy mogli ponownie się z Nim spotkać i zaprosić Go znowu do naszej codzienności.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

CZĘŚĆ DRUGA — TAJEMNICE ŚWIATŁA

 

CHRZEST JEZUSA W JORDANIE

A gdy Jezus został ochrzczony... głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 3,16-17).

 

Janowi Chrzcicielowi przypadło zadanie bezpośredniego wskazania światu osoby Zbawiciela. Do spotkania Jezusa z Janem doszło w miejscu, gdzie Jan chrzcił i przez chrzest pokuty przygotowywał naród wybrany na spotkanie z Mesjaszem. Do ochrzczonych przez siebie Jan mówił: "Idzie [za mną] mocniejszy ode mnie... On chrzcić was będzie Duchem Świętym" (Łk 3,16).

 

Maryjo, pomóż nam zrozumieć, że przyjmując chrzest Janowy, Jezus wszedł jeszcze pełniej w nasz ludzki świat, naznaczony grzechem, ażeby go z grzechu wyzwolić.

 

OBJAWIENIE SIĘ JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ

Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono... także Jezusa i Jego uczniów (J 2,1-2).

 

Podczas uczty weselnej Maryja spostrzegła zakłopotanie gospodarzy, którym zabrakło wina. Zwróciła się więc do Syna ze słowami: "Wina nie mają", a do pozostałych: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". To tu, w Kanie Galilejskiej, Jezus po raz pierwszy objawił swoją Boską moc, przemieniając wodę w wino.

 

Maryjo, przez swoją prośbę ukazałaś, że nie jest Ci obojętny ludzki niepokój, a Jezus przez jej spełnienie dowiódł, iż jest gotów zaradzać także potrzebom przyziemnym, aby otworzyć ludzkie oczy na prawdę wiary. Chrystus w Kanie objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Pomóż, Matko, byśmy i my całym sercem uwierzyli.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

GŁOSZENIE KRÓLESTWA I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,14-15).

 

Wypełnił się czas obietnic dotyczących przyjścia Mesjasza. Nadszedł czas realizacji zbawienia poprzez przyjęcie ogłoszonej prawdy. Z daru zbawienia skorzystać mogą ci, którzy uwierzą w Ewangelię, nawrócą się i podejmą życie znaczone nauką i przykładem Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

 

Maryjo, wesprzyj nas, by Chrystusowe wezwanie do nawrócenia i pójścia za Nim pozostawało dla nas zawsze aktualne i zobowiązujące nasze sumienia. Byśmy szli przez trudy życia, nawracając się i wierząc w Ewangelię.

 

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE NA GÓRZE TABOR

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę... Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy odmienił się, a Jego odzienie stało się lśniąco białe... Z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie" (Łk 9,28.35).

 

Zbliżała się męka i śmierć Chrystusa, chwila wielkiej próby wiary dla apostołów. Jezus wziął trzech uczniów na górę, by tam ukazać im inny niż ludzki wymiar swojego istnienia. Apostołowie dostrzegli w przemienionym na ich oczach Chrystusie Boga i usłyszeli od samego Ojca, że Jezus jest Synem Bożym, którego należy słuchać.

 

Maryjo, dopomóż, by nikomu z nas nie zabrakło świadomości, kim jest Jezus Chrystus, zwłaszcza podczas trudnej próby życiowej. Byśmy także nigdy nie zapomnieli słów Ojca: „Jego słuchajcie".

 

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 22,19).

 

Wypowiadając te słowa w Wieczerniku, Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, polecając nam go sprawować na Jego pamiątkę. W ten sposób miała się wypełnić obietnica Jezusa, że nie pozostawi nas samych.

 

Maryjo, to dla nas Twój Syn pozostał w eucharystycznych postaciach, byśmy się Nim karmili i zdobywali moc potrzebną na czas ziemskiego pielgrzymowania. Naucz nas wielbić Jezusa w Eucharystii, doświadczać, jak bardzo nas umiłował.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

CZĘŚĆ TRZECIA — TAJEMNICE BOLESNE

 

MODLITWA JEZUSA W OGRÓJCU

Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich (Mt 26,39).

 

Tak modlił się Chrystus w Ogrójcu na krótko przed swoją męką i śmiercią. Wzywał też apostołów i wszystkich nas, abyśmy z Nim czuwali, gdyż to jest jedyne zabezpieczenie przed upadkiem w godzinie pokusy i próby. "Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty" – brzmiały końcowe słowa modlitwy Chrystusa do Ojca.

 

Maryjo, przyczyń się za nami, abyśmy i my nauczyli się przyjmować we wszystkim wolę Ojca. Tylko tak bowiem dokonuje się zbawienie świata i nasze własne.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

BICZOWANIE JEZUSA

Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować (J 19,1).

 

Co chciał osiągnąć Piłat, skazując Jezusa na dodatkowe cierpienie, jakim była okrutna kara biczowania? Czy spodziewał się, że ocali Go od śmierci, że widok tak umęczonego Człowieka położy kres żądaniom tłumu, domagającego się śmierci Jezusa na krzyżu? Tak się jednak nie stało.

 

Jezu cierpiący i Maryjo, któraś współcierpiała, przepraszam za to, że zgadzam się niekiedy na zło wyrządzane bliźnim i na ich cierpienie, tłumacząc sobie, że w ten sposób mogę osiągnąć większe dobro i coś w ogóle ocalić. Przepraszam za moje Piłatowe umywanie rąk.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

CIERNIEM UKORONOWANIE JEZUSA

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (J 18,37).

 

Tak określił swoją misję Jezus, zapytany przez Piłata, czy jest królem. Ludzie nie zrozumieli tej misji, ani Jezusowej odpowiedzi. Przez ukoronowanie cierniową koroną zakpili sobie z Jego królewskiej godności Jednak odrzucony przez ludzi Król pozostaje nim nadal i to On przynosi zbuntowanej ludzkości zbawienie i pokój.

 

Maryjo, pomóż nam zrozumieć i doświadczyć w sercu, że Jezus – i tylko On – przynosi światu prawdę i nadzieję wiecznego życia.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

DŹWIGANIE KRZYŻA NA KALWARIĘ

Jeśli kto chce pójść za Mną... niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mk 8,34).

 

Te słowa Chrystusa stanowią zaproszenie skierowane do każdego człowieka, by krzyż swojej codzienności związał z krzyżem Zbawiciela. Wtedy wszystko nabiera nowego sensu i nowego znaczenia. Idę przez życie, niosąc swój krzyż, a obok mnie idzie mój brat i moja siostra, mój bliźni, i także dźwiga krzyż, może jeszcze cięższy.

 

Maryjo, bądź przy mnie, gdy staję wobec wyzwania, jakie stało się udziałem Szymona z Cyreny i Weroniki, by choć odrobinę ulgi i pomocy okazać mojemu bliźniemu. Bo to przecież oznaczają słowa: "Niech Mnie naśladuje".

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ JEZUSA

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jezusa (Łk 23,33).

 

Zanim jednak nastąpił kres dramatu i z ust Jezusa padły ostatnie słowa: "Wykonało się", na wzgórzu Kalwarii dokonały się jeszcze inne ważne sprawy. "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią"– uczył nas z krzyża Zbawiciel. Do skruszonego złoczyńcy powiedział: "Dziś ze Mną będziesz w raju". A na koniec zostawił nam testament: "Niewiasto, oto syn Twój"; "Oto Matka twoja", powierzając macierzyńskiej opiece Maryi całą ludzkość i każdego z nas.

 

Maryjo, wstaw się za mną, by wydarzenia z Kalwarii nauczyły mnie przebaczania oraz miłości do Twojego Syna i Ciebie, Jego i mojej Matki. Bądź przy mnie w ostatniej godzinie, abym oddał swego ducha Ojcu w cieniu Jezusowego krzyża, żebym i ja mógł usłyszeć słowa nadziei: "będziesz ze Mną w raju".

 

CZĘŚĆ CZWARTA — TAJEMNICE CHWALEBNE

 

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do Nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom" (Łk 24,45-47).

 

Wydarzenia zapowiadane przez Pisma, a zrealizowane w życiu Jezusa z Nazaretu, zmieniły bieg historii, a ludzkości przyniosły nadzieję życia wiecznego. Każdy człowiek został zaproszony do uczestnictwa w Zmartwychwstaniu Chrystusa. A współuczestniczyć w nim może ten, kto Jezusa naśladuje w dźwiganiu krzyża i kto razem z Nim umiera. Jeśli bowiem z Nim umieramy, z Nim też żyć będziemy.

 

Maryjo, proś swojego Syna, by umocnił nasze kroki na Jego ścieżkach, abyśmy nigdy z nich nie zeszli, ale wiernie trwali przy Nim, w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele... Idę przygotować wam miejsce (J 14,2).

 

Tak zapowiedział Chrystus swoje Wniebowstąpienie i jego głęboki sens dla każdego z nas. Miejsce w domu Ojca jest przygotowane dla tych, którzy uwierzyli i rozpoznali Chrystusa w głodnym, bezdomnym, cierpiącym i udzielili Mu pomocy. Ci usłyszą: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata" (Mt 25,34).

 

Maryjo, proś za nami, by Twój Syn nauczył nas słyszeć głos Jego prośby o naszą pomoc, wypowiadany przez człowieka i jego ludzkie biedy. Byśmy nie zapomnieli słów Jezusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40).

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4).

 

Przestraszeni wydarzeniami męki i śmierci Chrystusa, apostołowie spotykali się w ukryciu na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa. I oto wydarzyło się coś szczególnego, co przemieniło serca uczniów i zmieniło ich życiowe postawy. Zaczęli odważnie głosić, że Jezus Chrystus żyje, że prawdziwie zmartwychwstał. I że tylko On, Jezus, jest Panem i nadzieją każdego człowieka. A wszystko to stało się dzięki darom, które otrzymali w dniu zesłania Ducha Świętego.

 

Maryjo, wybłagaj nam u swego Syna, by zesłał moc Ducha Świętego i na nas, abyśmy tu i teraz, w swoim życiu, umieli pełnić Jego polecenie: "Będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi" (Dz 1,8).

 

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem (J 17,24).

 

Maryja została dana Jezusowi przez Boga jako Matka. Była z Nim w Betlejem, gdzie się narodził, w Nazarecie, gdzie wzrastał w łasce u Boga i ludzi, i na Kalwarii, gdzie zrealizował najważniejszy etap swojej misji – zbawienie świata. Jezus chciał, żeby przebywała na zawsze tam, gdzie On jest. Maryja Niepokalanie Poczęta, wolna od grzechu, uwolniona została także od oczekiwania w grobie na dzień zmartwychwstania. Jej zaśnięcie było zarazem przejściem do chwały Wniebowzięcia z duszą i ciałem.

 

Maryjo, wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmogący, bo byłaś Mu wierna i całkowicie oddana. Upraszaj nam, Matko, łaskę wierności i oddania Bogu w naszym życiu.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

 

UKORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie (Ap 3,21).

 

Maryja odniosła zwycięstwo. Pokonała grzech i śmierć, a także ludzką słabość. W Liście św. Pawła (2 Tm 2,11) czytamy: "Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy". Królowanie Maryi oznacza świadczenie miłości i opieki tym, dla których stała się Matką, oraz nieustanną troskę o to, by nikt z odkupionych przez Jej Syna nie zginął, ale doszedł do pełni życia wiecznego.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

Maryjo, nasza Matko i Królowo, Królowo różańca świętego, Królowo Polski, Królowo świata, prowadź nas bezpiecznie do swojego Syna. Amen.

 

Oprac: † Wawrzyniec Wawro OP,
Wincenty Łaszewski (Tajemnice Światła)

 

 

y

POWRÓT NA GÓRĘ

 

 

Zdrowaś Maryjo - św. Cyryl
z Aleksandrii

Pozdrawiam Cię, Maryjo, Matko Boga,

czcigodny Skarbie całego wszechświata,

Światłości, która nie gaśnie,

Ty, z której narodziło się Słońce sprawiedliwości,

Berło prawdy, Świątynio niezniszczalna.

Pozdrawiam Cię, Maryjo,

Mieszkanie Tego, którego żadne miejsce nie ogarnie.

Ty wydałaś Kłos, który nigdy nie przeminie.

Przez Ciebie pasterze oddali Bogu chwałę.

Przez Ciebie jest błogosławiony w Ewangelii Ten,

który przychodzi w imię Pana.

Przez Ciebie Trójca Święta jest wielce pochwalona.

Przez Ciebie Krzyż adorowany jest na całym świecie.

Przez Ciebie radują się niebiosa.

Przez Ciebie ludzkość dzwignięta z upadku.

Przez Ciebie świat cały wreszcie poznał prawdę.

Przez Ciebie na całej ziemi zakłada się Kościoły.

Przez Ciebie Jedyny Syn Boży

zajaśniał Swoją światłością nad tymi,

którzy byli w ciemnoścach

i w cieniu śmierci siedzieli.

Przez Ciebie Apostołowie mogli głosić

narodom zbawienie.

Przez Ciebie ziemia cała aż skacze z radości!

Jak głosić Twoją chwałę, o Matko Boga!

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Wstawiaj się za mną

Zwracam się ku Tobie, Święta matko Boża.

Ty byłaś umocniona i osłoniona przez Ojca Nawyższego,

przygotowana i poświęcona przez Ducha Świętgo,

który spoczął na Tobie,

upiększona przez Syna, który zamieszkał w Tobie:

przyjmij tę modlitwę i przedstaw ją Bogu.

Zawsze wspierany przez Ciebie

i napełniony Twoimi dobrodziejstwami,

mając u Ciebie schronienie i światłość,

będę żył dla Chrystusa Twojego Syna i Pana.

 

Bądź moją obrończynią, proś, błagaj w mojej sprawie.

Jak wierzę w Twoją niewymowną czystość,

tak wierzę, że dobrze przyjmiesz te moje słowa i prośby.

I tak będzie, Matko naszego Pana,

jeżeli w moim niepewnym szukaniu

Ty mnie przyjmiesz, Ty cała nam dana!

Jeżeli w moim miotaniu się i niepokoju

Ty mnie uspokoisz, Ty, która jesteś uciszeniem.

Jeżeli zamieszanie moich namiętności

Ty w pokój zamienisz, Ty dawczyni pokoju.

Jeżeli moje gorycze Ty osłodzisz,

Ty, która jesteś Słodyczą.

Jeżeli moje nieczystości Ty usuniesz,

Ty, Która pokonałaś wszelkie zepsucie.

Jeżeli moje łkanie Ty uciszysz

Ty, która jesteś radością.

 

Proszę Cię, Matko najwyższego Pana Jezusa,

któregoś porodziła jako Boga-Człowieka,

a który jest wielbiony razem z Ojcem i Duchem Świętym,

który jest wszystkim we wszystkich rzeczach.

Jemu niech będzie chwała przez wszystkie wieki wieków.

 

Amen.

 

Św. Grzegorz z Nareku

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Przez Ciebie Bóg do nas mówi

Maryjo, cała przeczysta!

W Tobie i przez Ciebie Bóg do nas mówi.

Wyproś nam serce proste,

napełnij nas swoja radością.

Dziewico mówiąca FIAT i śpiewająca MAGNIFICAT,

uczyń nasze serca tak przejrzystymi jak Twoje.

Maryjo, cała pokorna,

ukryta w tłumie, otoczona tajemnicą,

pomóż nam nieść światu Dobrą Nowinę

i zanurzyć się w Tajemnicę Chrystusa,

abyśmy mogli dzielić się Nim z naszymi braćmi.

 

Maryjo, cała wierna,

Ty bez przerwy szukałaś oblicza Pana,

Ty przyjęłaś Jego tajemnicę

i rozważałaś ją w sercu swoim.

Ty żyłaś zgodnie z tym, w co uwierzyłaś,

i byłaś wzorem stałości w próbie

i w uniesieniu radości.

Pomóż nam być wiernymi naszym zobowiązaniom,

być dobrymi i wiernymi sługami Twego Syna

aż do ostatniego dnia naszego życia na ziemi.

 

Amen.

 

Piotr z Argos

 

 

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa dziękczynna Akatystu ku czci Bogurodzicy

 Przyjmij, o Potężna, Najczystsza Pani i Królowo nasza,

Boża Rodzicielko, te pochwalne hymny,

które Tobie jedynej z wdzięcznością śpiewamy,

my słudzy Twoi niegodni.

Wybrana spośród wszystkich pokoleń, nad wszystkie stworzenia

nieba i ziemi wspanialszą się okazałaś.

Przy Twoim udziale Pan zastępów jest z nami.

Przez Ciebie poznaliśmy Syna Bożego i nasyciliśmy się

świętym Ciałem i Krwią najczystszą.

Dlatego błogosławiona jesteś z pokolenia na pokolenie,

przez Boga wysławiona, wspanialsza od Cherubinów

i czcigodniejsza od Serafinów.

W tej oto godzinie, o pełna chwały Bogurodzico Najświętsza,

nie ustawaj w modlitwie za nas, niegodne Twe sługi,

byśmy od wszelkiej złej myśli i od wszelkiego nieszczęścia wolni byli

i od wszelkiej szatańskiej złośliwości uchronieni.

Aż do chwili ostatniej wstawiając się za nami,

zachowaj nas nienagannymi.

Orędownictwem bowiem Twoim i opieką chronieni,

Jedynemu w Trójcy Bogu, Stwórcy wszechświata

składamy chwałę, cześć, hołd i dziękczynienie

teraz i zawsze i na wieki wieków.

 

Amen.

 

 

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa św. Ildefonsa z Toledo

 Proszę Cię, Święta Dziewico Maryjo,

wyproś mi łaskę, ażebym otrzymał

Jezusa z tego samego ducha,

który sprawił, że Ty poczęłaś

i porodziłaś Jezusa.

 

Niech dusza moja przyjmie Jezusa

przez tego samego Ducha,

który sprawił, że Twoje ciało

poczęło Jezusa.

 

Niech kocham Jezusa w tym samym Duchu,

w którym Ty uwielbiłaś Go

jako swojego Pana

i miłowałaś

jako swojego Syna.

 

Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Przynieś każdemu to, czego mu potrzeba

Nam, którzy śmiałość mamy Ciebie prosić,

wyjednaj naszych grzechów odpuszczenie.

Chorym przynieś, Matko, uzdrowienie,

Tym, którzy się dobrze mają -

wdzięczność i miłość Bożą.

Skłóconym daj pojednanie,

a tym, co żyją w zgodzie -

wytrwałość w niej i stałość.

Udręczonym i zniechęconym użycz pokrzepienia.

Tym, którzy upadają, daj podniesienie z upadku;

tym, którzy prosto stoją, daj trzymać się dobrze,

a tym, co są szczęśliwi, daj niech im się dobrze wiedzie.

a nieszczęśliwi niech doznają pociechy i pomocy.

 

Kieruj szczęśliwie całym naszym życiem

i uczyń nas godnymi jasności Twoich świętych.

Wtedy zaśpiewamy dla Ciebie pieśni dziękczynienia

na chwałę Twego Syna, który jest Bogiem

razem z Ojcem odwiecznym i Duchem Świętym

teraz i na zawsze przez wszystkie wieki wieków.

 

Amen.

 

Najstarsza zachowana modlitwa maryjna (III w.)

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Podziękowanie Maryi

Dziękujemy Ci, Matko,

że przyprowadziłaś nas tutaj, pod krzyż,

gdzie wciąż jeszcze słychać ostatnie Jego słowa:

 

Oto syn Twój.

Oto Matka Twoja.

W tym testamencie Serca Boga-Człowieka

zaczęliśmy z martwych powstawać.

Jego Golgota stała się naszym Betlejem.

A Twoje Niepokalane Serce, Matko,

przyjęło w miłości

współcierpienie z Synem

i zmęczenie nami - przybranymi dziećmi.

Oto Matka, oto Matka nasza,

Matka twoja, moja.

Matko, pozwól nam tutaj być,

i tu, pod krzyż, powracać zawsze

kiedy chcesz nam powiedzieć:

popatrz w swoje wnętrze

i popraw,

jeszcze i to popraw,

patrząc na Jego Serce.

 

ks. Krzysztof Targoński

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Witaj Królowo

Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia,

życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj!

Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy;

do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na

tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,

one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć,

a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego,

po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa,

o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Akt Osobistego Oddania się Matce Bożej

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico,

obieram sobie dzisiaj Ciebie za Panią,

Orędowniczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją.

 

Postanawiam sobie mocno i przyrzekam,

że Cię nigdy nie opuszczę,

nie powiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie.

 

Nie pozwolę nigdy, aby inni cokolwiek czynili,

co uwłaczałoby czci Twojej.

 

Błagam Cię, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje.

 

Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach

duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla innych.

 

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę,

a jako Twój niewolnik poświęcam Ci ciało i duszę moją,

dobra wewnętrzne i zewnętrzne,

nawet wartość dobrych uczynków moich,

zarówno przeszłych jak obecnych i przyszłych,

pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo

rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku,

co do mnie należy, według Twego upodobania,

ku większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.

 

Pragnę przez Ciebie, z Tobą, w Tobie i dla Ciebie

stać się niewolnikiem całkowitym Syna Twojego,

któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę,

jak ja Tobie oddałem się w niewolę.

 

Wszystko, cokolwiek czynić będę,

przez Twoje Ręce Niepokalane,

Pośredniczko łask wszelkich,

oddaję ku chwale Trójcy Świętej - Soli Deo!

 

Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej

i okaż swe czyste Oblicze w godzinę śmierci mojej.

 

Amen.

 

ks. kard. Stefan Wyszyński

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Akt oddania się Niepokalanemu Poczęciu

Maryjo Niepokalana, oddaję się Tobie tak ufnie, jak oddał się Tobie sam Bóg. Wraz z Tobą pragnę Mu - za Jego łaską - odpowiedzieć na Jego miłość do człowieka. Ty całą swą istotą rodzisz Chrystusa i utożsamiasz nas z Nim, kształtując na Jego obraz i podobieństwo. Ucz nas codziennego, konkretnego przylgnięcia do zbawczego planu Twego Syna i prowadź do zjednoczenia z Nim.

 

Ojcze Niebieski, Ty w Maryi starłeś szatana i utworzyłeś „nowego człowieka”, aby zwyciężał zło mocą Niepokalanego Poczęcia. Niech Ono zatryumfuje nad światem, niech ogarnie każde serce, aby umiało tak Ci zawierzyć jak zawierzyła Maryja.

 

Ty Boże, w Trójcy Jedyny, oddałeś się stworzeniu w Duchu Świętym, aby odnowić oblicze ziemi. Oto ja, wraz z całym stworzeniem, oddaję się Tobie w tymże Duchu, w niezgłębionej tajemnicy Niepokalanego Poczęcia. Łączę się z FIAT Maryi i wraz z Nią, w Niej, przez Nią i jak Ona oddaję Ci moje życie, abyś w nim i przez nie wypełnił swój zamysł względem świata.

 

Zapal ogniem Ducha Świętego moje serce i niechaj od niego zapłoną wszyscy, których postawisz na mojej drodze. Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za wst. Maryi o wytrwanie

Idę do Ciebie, Matko Bolesna, i wiem, ze sam nie dorastam - ale we dwoje wytrwamy. Modlitwa moja nieraz płynie bez echa - poza mną rozgłośny śmiech szatana - zwątpienie.

 

Z drogich nawet ust płynie pytanie - po co i na co się męczysz?

 

Nie wiem, ale wierzę że z Tobą wytrwam.

 

Wierzę, że między wieczorem Wielkiego Piątku a porankiem wielkanocnym - godzin zaledwie kilka - więc z Tobą staję przy krzyżu i działam. Amen.

 

Ch. de Foucauld

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Modlitwa za wst. Matki kapłanów

Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i Matko kapłanów,

przyjmij ten tytuł, którym Cię obdarzamy,

by oddać cześć Twemu macierzyństwu

i wraz z Tobą kontemplować Kapłaństwo

Twego Syna i Twoich synów,

Święta Boża Rodzicielko.

 

Matko Chrystusa, Kapłanowi-Mesjaszowi

dałaś ludzkie ciało, by zostało namaszczone

Duchem Świętym dla zbawienia ubogich i skruszonych

w sercu - zachowaj kapłanów w Twoim Sercu

i w Kościele, Matko Zbawiciela.

 

Matko wiary, Ty przyniosłaś do świątyni

Syna Człowieczego, wypełnienie obietnic

danych Ojcom - oddawaj Ojcu, dla Jego chwały, kapłanów Twego Syna, Arko Przymierza.

Matko Kościoła, razem z uczniami w Wieczerniku

modliłaś się do Ducha Świętego za Nowy Lud i jego Pasterzy - uproś dla stanu kapłańskiego pełnię darów, Królowo Apostołów.

 

Matko Jezusa Chrystusa, byłaś z Nim u początków jego życia i Jego misji, szukałaś Go wśród tłumów,

gdy nauczał, stałaś przy Nim,

gdy został wywyższony ponad ziemię,

wyniszczony przez jedyną i wieczną ofiarę,

a towarzyszył Ci Jan jako Twój syn

- przygarniaj powołanych, osłaniaj od początku ich wzrastanie, wspomagaj w życiu i w posłudze Twoich synów,Matko kapłanów.

 

Amen.

 

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska, "Pastores dabo vobis", n. 82

 

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI