A. Modlitwy codzienne

Ojcze nasz

Ojcze nasz,

któryś jest w niebie:

święć się imię Twoje,

przyjdź Królestwo Twoje,

bądź wola Twoja jako w niebie,

tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego

daj nam dzisiaj.

I odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego.

 

Amen.

Zdrowaś Mario

Zdrowaś Maryjo,

łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś Ty między niewiastami

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża,

módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej.

 

Amen.

 

 

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

Wyznanie wiary – Credo

Wierzę w jednego Boga,

Ojca Wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi,

wszystkich rzeczy widzialnych
i niewidzialnych.

 

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,

Syna Bożego Jednorodzonego,

który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

 

Bóg z Boga,

Światłość ze Światłości,

Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.

Zrodzony, a nie stworzony,

współistotny Ojcu,

a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego

przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.

 

Ukrzyżowany również za nas

pod Poncjuszem Piłatem został umęczony
i pogrzebany.

I zmartwychwstał trzeciego dnia,
jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,

a królestwu Jego nie będzie końca.

 

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,

który od Ojca (i Syna) pochodzi.

Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków.

 

Wierzę w jeden, święty, powszechny
i apostolski Kościół.

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.

I oczekuję wskrzeszenia umarłych

i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen

 

 

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

Wyznanie wiary – Skład Apostolski

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny.

Amen.

 

 

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego.

 

Zdrowaś Maryjo...

 

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

 

Zdrowaś Maryjo...

 

A Słowo stało się ciałem,

i zamieszkało między nami.

 

Zdrowaś Maryjo...

 

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.

Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

Modlitwa za wst. św. Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele,

broń nas w walce. Przeciw niegodziwości

i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną.

Niech go Bóg poskromi, pokornie błagamy,

a Ty, Książę Zastępów niebieskich mocą

Bożą strąć do piekła szatana

i inne duchy złe, które na zgubę

dusz krążą po świecie.

Amen.

 

* * *

 

Święty Michale Archaniele,

który wraz z Aniołami

zwyciężyłeś szatana w niebie,

dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

Modlitwy poranne

Wszechmogący Ojcze, który jesteś w niebie,

Już z rana wznoszę me serce do Ciebie.

Tyś mnie zachował od złego tej nocy,

Udziel i we dnie swej Boskiej pomocy.

Niech żadnym grzechem nie skalam mej duszy,

Oddal ode mnie szatańskie pokusy.

Niech myśli, słowa i czyny dnia tego

Wciąż głoszą chwałę Imienia Twojego.

 

* * *

 

Myśli, słowa, sprawy moje

Poświęcam na chwałę Twoją.

Tobie sercem się oddaję,

Coraz lepszym niech się staję

 

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Hymn poranny

Wieczny Twórco, co swą mocą

Dzień sprawujesz z ciemną nocą.

Ty, chcąc nam ulżyć tęskności,

Prowadzisz czas w odmienności

 

Już się stróż nocny ozywa,

Co piejąc dzień obwoływa;

Kaganiec podróżnych gości,

Rozdzielca nocnych ciemności

 

Przezeń Lucyfer wzbudzony

Oświeca niebieskie domy;

Zbójce z usadek pierzchają,

Skoro głos ten poczuwają.

 

Ten morskie skromi rozruchy,

Skąd żeglarz lepszej otuchy;

Na ten kościelna opoka

Łzy swe wylewa z oka.

 

Wstańmyż zaraz, tenżeć isty

Budzi nas stróż grzebienisty.

Ten i ospałych strofuje,

Ten w zaprzeniu grzech skazuje.

 

Głos, w nocnych cieniach, kurowy

Źle nie tuszy, chorym zdrowy,

Miecz łotrowski w poszwy wraca,

Upadłym wiarę przywraca.

 

Jezu, wejrzyj, a z krewkości

Ratuj pogrążonych w złości!

Jeśli wejrzysz, powstaniemy

 

I łzami złości zmyjemy.

Tyś sam słońcem, oświeć zmysły,

Przebudź i śpiące umysły,

Skąd Cię naprzód, Boże żywy,

Nasz niech wyzna głos chętliwy.

 

Bądź chwała Bogu Ojcowi,

Bądź chwała Jego Synowi

I z Duchem Świętym społecznie,

Teraz i bez końca wiecznie.

 

 

św. Ambroży z Mediolanu (339-397),

przekł. ks. St. Grochowski (XVII w.)

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

Modlitwy wieczorne

Wszechmogący, wieczny Boże, dziękuję Ci z całego serca za wszystkie łaski i dobrodziejstwa dnia dzisiejszego; za wszystkie radości i smutki, za osiągnięcia i niepowodzenia. Przyjmij wszystko ku większej Twej chwale.

 

Pragnę również za wszystko Cię przeprosić Tu przypomnij sobie swoje grzechy i zaniedbania. Zrób krótki rachunek sumienia i postanowienie poprawy Boże, Ojcze najlepszy, żałuję i ubolewam z całego serca mego, żem Ciebie - Najwyższe Dobro moje - grzechami obraził i zasmucił. Brzydzę się wszystkimi moimi grzechami i mocno postanawiam poprawić się z pomocą łaski Twojej, o którą proszę Cię pokornie.

 

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu!

 

 

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

Modlitwy przy posiłkach

Przed jedzeniem

 

Pobłogosław Panie Boże nas,

pobłogosław ten posiłek, tych,

którzy go przygotowali i naucz

nas dzielić się chlebem i

radością ze wszystkimi.
Przez Chrystusa Pana naszego.

 

Amen.

 

Bądź pochwalony, Panie Boże nasz,

za te dary które z Twej dobroci

spożywać mamy.

Przez Chrystusa Pana naszego.

 

Amen.

 

Boże, dzięki Ci składamy za to,

co pożywać mamy. Ty nas żywić

nie przestajesz,

bądź pochwalon za to,

co nam dajesz.

 

Amen.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

Po jedzeniu

Za ten posiłek i wszystkie dary Twej Dobroci dziękujemy Ci Boże Przez Chrystusa Pana naszego.

 

Amen.

 

 

Dziękujemy Ci,

Boże,  za te dary, któreśmy

z dobroci Twojej pożywali.

Przez Chrystusa Pana naszego.

 

Amen.

 

Chwała Tobie, cześć i dzięki za

posiłek z Twojej ręki.

Dobry Boże dzięki masz za to,

co pożywać dasz.

 

Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

Podczas nauki

Przed nauką

Duchu Święty,

który oświecasz serca i umysły nasze,

dodaj nam ochoty i zdolności,

by nasza nauka była dla nas pożytkiem

doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa,

Pana naszego.

 

Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

 

Po nauce

Dzięki Ci Boże

za światło tej nauki,

pragniemy, abyśmy nią oświeceni,

mogli Cię zawsze wielbić i wolę

Twoją wypełniać. Przez Chrystusa,

Pana naszego.

 

Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

Nabożeństwo „Trzech Zdrowaś Mario”

Początki jego sięgają pierwszych wieków Kościoła.

Matka Boża obiecała Św. Gertrudzie i Św. Mechtyldzie,

że ustrzeże od grzechu śmiertelnego w danym dniu każdego,

kto odmówi tę modlitwę w tym dniu rano i wieczorem:

 

Dziękujemy Trójco Przenajświętsza

za potęgę udzieloną NMP.

 

Zdrowaś Maryjo...

 

Dziękujemy Trójco Przenajświętsza

za mądrość udzieloną NMP.

 

Zdrowaś Maryjo...

 

Dziękujemy Trójco Przenajświętsza za słodycz

i miłosierdzie udzielone NMP.

 

Zdrowaś Maryjo...

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

Regina caeli

Królowo nieba, wesel się, Alleluja, bo Ten, któregoś nosiła, Alleluja, zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja, módl się za nami do Boga, Alleluja.

 

K. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.

 

W. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.

 

K. Módlmy się; Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.

 

W. Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

Wyznanie wiary

Wierzę w jednego Boga,

Ojca Wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi,

wszystkich rzeczy widzialnych
i niewidzialnych.

 

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,

Syna Bożego Jednorodzonego,

który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

 

Bóg z Boga,

Światłość ze Światłości,

Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.

Zrodzony, a nie stworzony,

współistotny Ojcu,

a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.

I za sprawą Ducha Świętego

przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.

 

Ukrzyżowany również za nas

pod Poncjuszem Piłatem został umęczony
i pogrzebany.

I zmartwychwstał trzeciego dnia,
jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.

I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,

a królestwu Jego nie będzie końca.

 

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,

który od Ojca (i Syna) pochodzi.

Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków.

 

Wierzę w jeden, święty, powszechny
i apostolski Kościół.

Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.

I oczekuję wskrzeszenia umarłych

i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

Hymn do Ducha Świętego

O, Stworzycielu, Duchu Przyjdź
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg.

Niebieską łaskę zesłać racz

Sercom, co dziełem są Twych rąk.

 

Pocieszycielem jesteś zwan

I Najwyższego Boga dar.

Tyś namaszczeniem naszych dusz,

Zdrój żywy, miłość, ognia żar.

 

Ty darzysz łaską siedemkroć,

Bo moc z prawicy Boga masz.

Przez Ojca obiecany nam,

Mową wzbogacasz język nasz.

 

Światłem rozjaśnij naszą myśl,

W serca nam miłość świętą wlej

I wątłą słabość naszych ciał

Pokrzep stałością mocy Twej.

 

Nieprzyjaciela odpędź w dal

I Twym pokojem obdarz wraz.

Niech w drodze za przewodem Twym

Miniemy zło, co kusi nas.

 

Daj nam przez Ciebie Ojca znać,

Daj, by i Syn poznany był.

I Ciebie, jedno tchnienie Dwóch,

Niech wyznajemy z wszystkich sił.

 

Niech Bogu Ojcu chwała brzmi,

Synowi, który zmartwychwstał.

I Temu co pociesza nas,

Niech hołd wieczystych płynie chwał.

 

Amen

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Koronka do Miłosierdzia Bożego

NA POCZĄTKU:

 

Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę w Boga...

 

 

POTEM 5 RAZY:

na dużych paciorkach (1 raz):

 

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo

najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa

na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

 

na małych paciorkach (10 razy):

 

Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

 

 NA ZAKOŃCZENIE:

 

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami

i nad całym światem (3 razy).

 

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Modlitwa za wst. świętego Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg poskromić raczy, pokornie prosimy, a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

 

[druga wersja]

 

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Inne modlitwy do świętego Michała Archanioła

POŚWIĘCENIE SIĘ ŚW. MICHAŁOWI ARCHANIOŁOWI

O wielki Książę Niebieski, najwierniejszy Stróżu Kościoła, święty Michale Archaniele, oto ja, chociaż bardzo niegodny Twego oblicza, jednak ufny w Twą dobroć, powodowany potężnym wpływem Twoich modlitw i licznymi Twymi dobrodziejstwami, staję przed Tobą w towarzystwie mego Anioła Stróża i w obecności wszystkich Aniołów Niebieskich, których biorę za świadków mego nabożeństwa ku Tobie.

 

Ciebie dziś obieram za swego szczególnego obrońcę i orędownika. Postanawiam sobie mocno czcić Cię zawsze i usilnie szerzyć Twoją cześć. Bądź moją mocą przez całe życie, abym nigdy nie obraził Pana Boga myślą, słowem lub uczynkiem. Broń mnie przeciw wszelkim pokusom szatańskim, głównie przeciw tym, które atakują wiarę i czystość, a w godzinę śmierci uproś pokój mej duszy i zaprowadź do ojczyzny wiecznej. Amen.

 

                         (Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z 25 III 1986 r., nr 1590/K/86)

 

 

MODLITWA PORANNA

Święty Michale Archaniele, który w brzasku swego istnienia wybrałeś Boga i całkowicie oddałeś się spełnianiu Jego świętej woli. Wstaw się za mną do Stwórcy, abym dzisiaj, za Twoim przykładem, na początku nowego dnia, otwierając się na działanie Ducha Świętego, w każdej chwili dawał się Bogu, wypełniając z miłością Jego świętą wolę. Niech razem z Tobą wołam bez ustanku: Któż jak Bóg! Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

(Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej z 25 X 1994 r., nr 2352/K/94)

 

 

PROŚBA O POKORĘ

Święty Michale Archaniele, pogromco szatana, ducha pychy, pomóż mi zwalczyć mój egoizm, który nie chce poddać się Bogu i Jego świętej woli. Wstawiaj się za mną do Pana, abym zachwycony Bogiem wołał do Niego w każdej chwili mego życia: Któż jak Bóg! Amen.

 

 

EGZORCYZM PROSTY PORANNY

W imię Boga w Trójcy Jedynego, w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego, uciekajcie złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie, nie słuchajcie, nie niszczcie i nie wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy i naszych planów, które poddajemy zbawczemu projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem i rozkazuje wam: oddalcie się i nie wracajcie więcej tutaj. Amen.

 

Boże, Najwyższy nasz Panie, Twoją Boską mocą uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów!

 

Święty Michale Archaniele, który wraz z Aniołami zwyciężyłeś szatana w niebie, dopomóż nam zwyciężyć go na ziemi.

 

                           (Za zgodą Kurii Diecezji Warszawsko-Praskiej z 8 II1993 r., nr 184/K/93).

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

Akt oddania się Miłosierdziu Bożemu

O Najmiłosierniejszy Jezu, Twoja dobroć jest nieskończona, a skarby łask nieprzebrane. Ufam bezgranicznie Twojemu miłosierdziu, które jest ponad wszystkie dzieła Twoje. Oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, ażeby w ten sposób móc żyć i dążyć do chrześcijańskiej doskonałości. Pragnę szerzyć Twoje miłosierdzie poprzez spełnianie dzieł miłosierdzia, tak wobec duszy, jak i ciała, zwłaszcza starając się o nawrócenie grzeszników, niosąc pociechę potrzebującym pomocy, chorym i strapionym. Strzeż mnie więc, o Jezu, jako własności swojej i chwały swojej. Jakkolwiek czasami drżę ze strachu, uświadamiając sobie słabość moją, to jednocześnie mam bezgraniczną ufność w Twoje miłosierdzie. Oby wszyscy ludzie poznali zawczasu nieskończoną głębię Twego miłosierdzia, zaufali Mu i wysławiali Je na wieki.

Amen.

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

 

 

Akt oddania swego życia Jezusowi

Jezu, oddaję Ci całe swoje życie, obieram cię jako swego Pana i Zbawiciela, składam w Tobie całą swoją nadzieję. Jezu ufam Tobie.

 

Ty, który jesteś i pochylasz się nad każdym w wielkiej czułości i łagodności, w miłości Twojej ulecz mnie, w miłości Twojej zachowaj mnie, w miłości Twojej porwij mnie. Ja pragnę. Amen

 

 

Oddaję całe swoje życie Tobie. Pragnę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku służbie i chwale Twojemu Boskiemu majestatu. Ty mnie stworzyłeś, umiłowałeś, pokochałeś. Chcę być Twoim sługą w każdej chwili mojego życia. Ty jesteś źródłem miłości, która mnie wypełnia. Spraw, aby moje życie ciągle zbliżało mnie i innych do Ciebie. Posyłaj mnie tam, gdzie chcesz, aby przeze mnie inni doświadczali Twojego nieskończonego miłosierdzia. Tobie chwała i cześć na wieki.

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie eleison

Chryste eleison. Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

 

 

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami.

Serce Jezusa, w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone,

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,

Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,

Serce Jezusa, świątynio Boga,

Serce Jezusa, przybytku Najwyższego,

Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,

Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,

Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,

Serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino,

Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,

Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,

Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,

Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,

Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,

Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,

Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,

Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,

Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,

Serce Jezusa, źródło życia i świętości,

Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,

Serce Jezusa, zelżywością napełnione,

Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,

Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,

Serce Jezusa, włócznią przebite,

Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,

Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,

Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,

Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,

Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,

Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,

Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

W. Jezu cichy i pokornego serca.

O. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Litania do Najświętszej Krwi Jezusa

Kyrie eleison

Chryste eleison. Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami

 

 

Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego,    wybaw nas

Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,    wybaw nas

Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,   wybaw...

Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię

Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu

Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony

Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu

Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia

Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia

Krwi Chrystusa, która poisz i oczyszczasz dusze w Eucharystii

Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia

Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy

Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników

Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców

Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice

Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych

Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących

Krwi Chrystusa, pociecho płaczących

Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących

Krwi Chrystusa, otucho umierających

Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych

Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego

Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej

Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami

 

Odkupiłeś nas, Panie, Krwią Swoją

I uczyniłeś nas Królestwem Boga naszego

 

Módlmy się:  Wszechmogący, wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna Swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie. Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Litania do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad pannami,

Matko Chrystusowa,

Matko łaski Bożej,

Matko nieskalana,

Matko najczystsza,

Matko dziewicza,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko dobrej rady,

Matko Stworzyciela,

Matko Zbawiciela,

Matko Kościoła,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można,

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości

Przybytku Ducha Świętego,

Przybytku chwalebny,

Przybytku sławny pobożności,

Różo duchowa,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Dziewic

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo wniebowzięta,

Królowo Różańca świętego,

Królowo Rodzin,

Królowo pokoju,

Królowo Polski,

Królowo świata.

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

Antyfona

 

Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać,

Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj,

Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.

 

K. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Litania do św. Józefa

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Józefie,

Przesławny potomku Dawida,

Światło Patriarchów,

Oblubieńcze Bogarodzicy,

Przeczysty stróżu Dziewicy,

Żywicielu Syna Bożego,

Troskliwy Obrońco Chrystusa,

Głowo Najświętszej Rodziny,

Józefie najsprawiedliwszy,

Józefie najczystszy,

Józefie najroztropniejszy,

Józefie najmężniejszy,

Józefie najposłuszniejszy,

Józefie najwierniejszy,

Zwierciadło cierpliwości,

Miłośniku ubóstwa,

Wzorze pracujących,

Ozdobo życia rodzinnego,

Opiekunie dziewic,

Podporo rodzin,

Pociecho nieszczęśliwych,

Nadziejo chorych,

Patronie umierających,

Postrachu duchów piekielnych,

Opiekunie Kościoła świętego,

 

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

 

W. Ustanowił go panem domu swego.

O. I zarządcą wszystkich posiadłości swoich.

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Litania Loretańska

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,  zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,  zmiłuj się nad nami.

 

Święta Maryjo,  módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,  módl się za nami.

Święta Panno nad pannami,  módl się za nami.

Matko Chrystusowa,  módl się za nami.

Matko Kościoła,  módl się za nami.

Matko łaski Bożej,  módl się za nami.

Matko nieskalana,  módl się za nami.

Matko najczystsza,  módl się za nami.

Matko Dziewicza,  módl się za nami.

Matko nienaruszona,  módl się za nami.

Matko najmilsza,  módl się za nami.

Matko przedziwna,  módl się za nami.

Matko dobrej rady,  módl się za nami.

Matko Stworzyciela,  módl się za nami.

Matko Zbawiciela,  módl się za nami.

Panno roztropna,  módl się za nami.

Panno czcigodna,  módl się za nami.

Panno wsławiona,  módl się za nami.

Panno można,  módl się za nami.

Panno łaskawa,  módl się za nami.

Panno wierna,  módl się za nami.

Zwierciadło sprawiedliwości,  módl się za nami.

Stolico mądrości,  módl się za nami.

Przyczyno naszej radości,  módl się za nami.

Przybytku Ducha Świętego,  módl się za nami.

Przybytku chwalebny,  módl się za nami.

Przybytku sławny pobożności,  módl się za nami.

Różo duchowna,  módl się za nami.

Wieżo Dawidowa,  módl się za nami.

Wieżo z kości słoniowej,  módl się za nami.

Domie złoty,  módl się za nami.

Arko przymierza,  módl się za nami.

Bramo niebieska,  módl się za nami.

Gwiazdo zaranna,  módl się za nami.

Uzdrowienie chorych,  módl się za nami.

Ucieczko grzesznych,  módl się za nami.

Pocieszycielko strapionych,  módl się za nami.

Wspomożenie wiernych,  módl się za nami.

Królowo Aniołów,  módl się za nami.

Królowo Patriarchów,  módl się za nami.

Królowo Proroków,  módl się za nami.

Królowo Apostołów,  módl się za nami.

Królowo Męczenników,  módl się za nami.

Królowo Wyznawców,  módl się za nami.

Królowo Dziewic,  módl się za nami.

Królowo Wszystkich Świętych,  módl się za nami.

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,  módl się za nami.

Królowo Wniebowzięta,  módl się za nami.

Królowo Różańca Świętego,  módl się za nami.

Królowo rodzin,  módl się za nami.

Królowo pokoju,  módl się za nami.

Królowo Polski,  módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,  zmiłuj się nad nami.

 

P. Módl się nad nami, święta Boża Rodzicielko.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

 

Módlmy się:

Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom Twoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Modlitwa o pokorę

Ojcze, Ty wiesz, że chcemy,

by obraz Twego Syna był w nas widoczny

A jednak jesteśmy chorzy

na tego raka, który nas toczy,

a którym jest nasza pycha.

 

Najpierw chcę wyznać, że jestem pyszny:

jestem osobą straszliwie pyszną,

jestem złodziejem, który kradnie Twą chwałę,

zawsze starając się być pierwszym i w centrum zainteresowania.

 

Dziś wyznaję,

że staram się nie tylko mieć więcej,

ale mieć więcej niż inni,

nie tylko wiedzieć więcej,

ale wiedzieć więcej niż ktokolwiek inny.

Nie tylko więcej móc,

a móc więcej niż inni.

 

Przebacz mi, Ojcze pokorny, moją pychę,

która powoduje, że jestem w ciągłej rywalizacji z innymi.

 

 

Już nie chcę dalej bronić siebie samego:

Ty jesteś moim obrońcą.

Już nie chcę dłużej opierać się na własnych siłach:

Ty jesteś moim wspomożycielem.

Już nie chcę wyprzedzać innych:

ale byś Ty wyprzedzał mnie.

Już nie chcę wzrastać sam, Panie:

ale byś Ty wzrastał we mnie.

 

Ojcze, dziękuje Ci za me ograniczenia,

bo dzięki nim poznaję, że potrzebuję Ciebie

i że potrzebuję moich braci.

Dlatego odważam się Ci powiedzieć:

nie uwalniaj mnie z tych ograniczeń,

dzięki Ci za nie,

dzięki za te defekty

i dzięki również za te grzechy,

bo poprzez nie rozpoznaję, że ja sam nic nie mogę

i potrzebuję Ciebie.

 

Panie, kontynuuj we mnie swoje dzieła.

Jeśli, abym dobrze pełnił tę ważną służbę,

pełen mocy Boga,

jest konieczne, abym zniknął,

uczyń to Ojcze.

 

Ty się nie ukazałeś

w całej Twojej wielkości i mocy w moim życiu,

bo nie ma tego fundamentu pokory,

aby móc dobrze pełnić tę służbę tak wielką.

Uczyń mnie pokornym Twoją pokorą, Ojcze.

 

 

Już nie chcę żyć ja

ale by Chrystus żył we mnie.

Amen.

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Różaniec Święty

Wierze w Boga Ojca / Ojcze nasz

Zdrowaś Maryjo (3 razy)

Chwała Ojcu.

 

CZĘŚĆ PIERWSZA — TAJEMNICE RADOSNE

 

ZWIASTOWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE

Oto ja Służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa (Łk 1,38).

 

Tak odpowiedziała Maryja na słowa zwiastowane Jej przez Anioła, że – przez włączenie się w zbawcze plany Boże – zostanie Matką Mesjasza i Zbawiciela całej ludzkości.

 

Wspieraj nas, Maryjo, abyśmy i my umieli podejmować Boże wezwania i świadomie współpracować w dziele zbawiania świata. Dla nikogo z nas nie ma piękniejszej drogi życia, jak potwierdzać każdego dnia swoją wolę wypełniania planów Bożych.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

 

NAWIEDZENIE ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? (Łk 1,43).

 

Te słowa wypowiedziała Elżbieta na widok Maryi wstępującej do jej domu, by ofiarować pomoc oraz samego Jezusa i Jego błogosławieństwo. Z czym ja idę do ludzi, co im przynoszę?

 

Maryjo, naucz nas nieść ludziom prawdziwą pomoc, jakiej w danej chwili najbardziej potrzebują, oraz Boży pokój. Potrafimy to zadanie spełniać wtedy, gdy o każdym z nas można będzie powiedzieć: "pełen czy pełna łaski", jak Elżbieta rzekła o Maryi.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

NARODZENIE JEZUSA

Dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan (Łk 2,11).

 

Tymi słowami obwieszczona została światu radosna nowina: Bóg stał się człowiekiem i narodził się w ludzkiej postaci po to, aby nas zbawić, by stworzyć każdemu człowiekowi możliwość uczestnictwa w Bożej rzeczywistości.

 

Maryjo, rodząca światu Zbawiciela, naucz nas nieustannie rozpoznawać w naszym życiu Boga i przyjmować Go zawsze, gdy do nas przychodzi.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

OFIAROWANIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Oto Ten przeznaczony jest... na znak, któremu sprzeciwiać się będą (Łk 2,34).

 

Te prorocze słowa wypowiedział Symeon podczas ofiarowania małego Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Życie potwierdzi później ich całkowitą prawdziwość. Jedni będą wołać: "Witaj, Królu", a inni krzyczeć: "Na krzyż z Nim".

 

Maryjo, której duszę miał przeniknąć miecz boleści, ucz nas poznawać prawdę o Twoim Synu, Jezusie Chrystusie, by zawsze pozostawał światłem rozjaśniającym mroki naszego myślenia i pojmowania życia; by nigdy nie stał się dla nas znakiem sprzeciwu.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

ODNALEZIENIE JEZUSA W ŚWIĄTYNI

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni (Łk 2,46).

 

Maryja i Józef wracali z pielgrzymki do świątyni jerozolimskiej. Dopiero po pewnym czasie spostrzegli, że wśród powracających do Nazaretu pielgrzymów nie ma Jezusa. Natychmiast wrócili do Jerozolimy i odnaleźli Go tam, gdzie po raz ostatni z Nim byli: w świątyni. Dwunastoletni Jezus słuchał uczonych w Piśmie i zadawał im pytania.

 

Maryjo, pomagaj nam zawsze, ilekroć zagubimy w życiu Chrystusa, byśmy wiedzieli, gdzie Go szukać, byśmy mogli ponownie się z Nim spotkać i zaprosić Go znowu do naszej codzienności.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

 

 

CZĘŚĆ DRUGA — TAJEMNICE ŚWIATŁA

 

CHRZEST JEZUSA W JORDANIE

A gdy Jezus został ochrzczony... głos z nieba mówił: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie (Mt 3,16-17).

 

Janowi Chrzcicielowi przypadło zadanie bezpośredniego wskazania światu osoby Zbawiciela. Do spotkania Jezusa z Janem doszło w miejscu, gdzie Jan chrzcił i przez chrzest pokuty przygotowywał naród wybrany na spotkanie z Mesjaszem. Do ochrzczonych przez siebie Jan mówił: "Idzie [za mną] mocniejszy ode mnie... On chrzcić was będzie Duchem Świętym" (Łk 3,16).

 

Maryjo, pomóż nam zrozumieć, że przyjmując chrzest Janowy, Jezus wszedł jeszcze pełniej w nasz ludzki świat, naznaczony grzechem, ażeby go z grzechu wyzwolić.

 

OBJAWIENIE SIĘ JEZUSA W KANIE GALILEJSKIEJ

Odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. Zaproszono... także Jezusa i Jego uczniów (J 2,1-2).

 

Podczas uczty weselnej Maryja spostrzegła zakłopotanie gospodarzy, którym zabrakło wina. Zwróciła się więc do Syna ze słowami: "Wina nie mają", a do pozostałych: "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". To tu, w Kanie Galilejskiej, Jezus po raz pierwszy objawił swoją Boską moc, przemieniając wodę w wino.

 

Maryjo, przez swoją prośbę ukazałaś, że nie jest Ci obojętny ludzki niepokój, a Jezus przez jej spełnienie dowiódł, iż jest gotów zaradzać także potrzebom przyziemnym, aby otworzyć ludzkie oczy na prawdę wiary. Chrystus w Kanie objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Pomóż, Matko, byśmy i my całym sercem uwierzyli.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

GŁOSZENIE KRÓLESTWA I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" (Mk 1,14-15).

 

Wypełnił się czas obietnic dotyczących przyjścia Mesjasza. Nadszedł czas realizacji zbawienia poprzez przyjęcie ogłoszonej prawdy. Z daru zbawienia skorzystać mogą ci, którzy uwierzą w Ewangelię, nawrócą się i podejmą życie znaczone nauką i przykładem Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

 

Maryjo, wesprzyj nas, by Chrystusowe wezwanie do nawrócenia i pójścia za Nim pozostawało dla nas zawsze aktualne i zobowiązujące nasze sumienia. Byśmy szli przez trudy życia, nawracając się i wierząc w Ewangelię.

 

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE NA GÓRZE TABOR

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę... Gdy się modlił, wygląd Jego twarzy odmienił się, a Jego odzienie stało się lśniąco białe... Z obłoku odezwał się głos: "To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie" (Łk 9,28.35).

 

Zbliżała się męka i śmierć Chrystusa, chwila wielkiej próby wiary dla apostołów. Jezus wziął trzech uczniów na górę, by tam ukazać im inny niż ludzki wymiar swojego istnienia. Apostołowie dostrzegli w przemienionym na ich oczach Chrystusie Boga i usłyszeli od samego Ojca, że Jezus jest Synem Bożym, którego należy słuchać.

 

Maryjo, dopomóż, by nikomu z nas nie zabrakło świadomości, kim jest Jezus Chrystus, zwłaszcza podczas trudnej próby życiowej. Byśmy także nigdy nie zapomnieli słów Ojca: "Jego słuchajcie".

 

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

To jest Ciało moje, które za was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę! (Łk 22,19).

 

Wypowiadając te słowa w Wieczerniku, Chrystus ustanowił sakrament Eucharystii, polecając nam go sprawować na Jego pamiątkę. W ten sposób miała się wypełnić obietnica Jezusa, że nie pozostawi nas samych.

 

Maryjo, to dla nas Twój Syn pozostał w eucharystycznych postaciach, byśmy się Nim karmili i zdobywali moc potrzebną na czas ziemskiego pielgrzymowania. Naucz nas wielbić Jezusa w Eucharystii, doświadczać, jak bardzo nas umiłował.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

CZĘŚĆ TRZECIA — TAJEMNICE BOLESNE

 

MODLITWA JEZUSA W OGRÓJCU

Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech Mnie ominie ten kielich (Mt 26,39).

 

Tak modlił się Chrystus w Ogrójcu na krótko przed swoją męką i śmiercią. Wzywał też apostołów i wszystkich nas, abyśmy z Nim czuwali, gdyż to jest jedyne zabezpieczenie przed upadkiem w godzinie pokusy i próby. "Wszakże nie jak Ja chcę, ale jak Ty" – brzmiały końcowe słowa modlitwy Chrystusa do Ojca.

 

Maryjo, przyczyń się za nami, abyśmy i my nauczyli się przyjmować we wszystkim wolę Ojca. Tylko tak bowiem dokonuje się zbawienie świata i nasze własne.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

BICZOWANIE JEZUSA

Piłat wziął Jezusa i kazał Go ubiczować (J 19,1).

 

Co chciał osiągnąć Piłat, skazując Jezusa na dodatkowe cierpienie, jakim była okrutna kara biczowania? Czy spodziewał się, że ocali Go od śmierci, że widok tak umęczonego Człowieka położy kres żądaniom tłumu, domagającego się śmierci Jezusa na krzyżu? Tak się jednak nie stało.

 

Jezu cierpiący i Maryjo, któraś współcierpiała, przepraszam za to, że zgadzam się niekiedy na zło wyrządzane bliźnim i na ich cierpienie, tłumacząc sobie, że w ten sposób mogę osiągnąć większe dobro i coś w ogóle ocalić. Przepraszam za moje Piłatowe umywanie rąk.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

CIERNIEM UKORONOWANIE JEZUSA

Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie (J 18,37).

 

Tak określił swoją misję Jezus, zapytany przez Piłata, czy jest królem. Ludzie nie zrozumieli tej misji, ani Jezusowej odpowiedzi. Przez ukoronowanie cierniową koroną zakpili sobie z Jego królewskiej godności Jednak odrzucony przez ludzi Król pozostaje nim nadal i to On przynosi zbuntowanej ludzkości zbawienie i pokój.

 

Maryjo, pomóż nam zrozumieć i doświadczyć w sercu, że Jezus – i tylko On – przynosi światu prawdę i nadzieję wiecznego życia.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

DŹWIGANIE KRZYŻA NA KALWARIĘ

Jeśli kto chce pójść za Mną... niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje (Mk 8,34).

 

Te słowa Chrystusa stanowią zaproszenie skierowane do każdego człowieka, by krzyż swojej codzienności związał z krzyżem Zbawiciela. Wtedy wszystko nabiera nowego sensu i nowego znaczenia. Idę przez życie, niosąc swój krzyż, a obok mnie idzie mój brat i moja siostra, mój bliźni, i także dźwiga krzyż, może jeszcze cięższy.

 

Maryjo, bądź przy mnie, gdy staję wobec wyzwania, jakie stało się udziałem Szymona z Cyreny i Weroniki, by choć odrobinę ulgi i pomocy okazać mojemu bliźniemu. Bo to przecież oznaczają słowa: "Niech Mnie naśladuje".

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

UKRZYŻOWANIE I ŚMIERĆ JEZUSA

Gdy przyszli na miejsce, zwane «Czaszką», ukrzyżowali tam Jezusa (Łk 23,33).

 

Zanim jednak nastąpił kres dramatu i z ust Jezusa padły ostatnie słowa: "Wykonało się", na wzgórzu Kalwarii dokonały się jeszcze inne ważne sprawy. "Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią"– uczył nas z krzyża Zbawiciel. Do skruszonego złoczyńcy powiedział: "Dziś ze Mną będziesz w raju". A na koniec zostawił nam testament: "Niewiasto, oto syn Twój"; "Oto Matka twoja", powierzając macierzyńskiej opiece Maryi całą ludzkość i każdego z nas.

 

Maryjo, wstaw się za mną, by wydarzenia z Kalwarii nauczyły mnie przebaczania oraz miłości do Twojego Syna i Ciebie, Jego i mojej Matki. Bądź przy mnie w ostatniej godzinie, abym oddał swego ducha Ojcu w cieniu Jezusowego krzyża, żebym i ja mógł usłyszeć słowa nadziei: "będziesz ze Mną w raju".

 

 

 

CZĘŚĆ CZWARTA — TAJEMNICE CHWALEBNE

 

ZMARTWYCHWSTANIE JEZUSA CHRYSTUSA

Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma, i rzekł do Nich: "Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom" (Łk 24,45-47).

 

Wydarzenia zapowiadane przez Pisma, a zrealizowane w życiu Jezusa z Nazaretu, zmieniły bieg historii, a ludzkości przyniosły nadzieję życia wiecznego. Każdy człowiek został zaproszony do uczestnictwa w Zmartwychwstaniu Chrystusa. A współuczestniczyć w nim może ten, kto Jezusa naśladuje w dźwiganiu krzyża i kto razem z Nim umiera. Jeśli bowiem z Nim umieramy, z Nim też żyć będziemy.

 

Maryjo, proś swojego Syna, by umocnił nasze kroki na Jego ścieżkach, abyśmy nigdy z nich nie zeszli, ale wiernie trwali przy Nim, w życiu, śmierci i zmartwychwstaniu.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

WNIEBOWSTĄPIENIE CHRYSTUSA

W domu Ojca mego jest mieszkań wiele... Idę przygotować wam miejsce (J 14,2).

 

Tak zapowiedział Chrystus swoje Wniebowstąpienie i jego głęboki sens dla każdego z nas. Miejsce w domu Ojca jest przygotowane dla tych, którzy uwierzyli i rozpoznali Chrystusa w głodnym, bezdomnym, cierpiącym i udzielili Mu pomocy. Ci usłyszą: "Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane wam od założenia świata" (Mt 25,34).

 

Maryjo, proś za nami, by Twój Syn nauczył nas słyszeć głos Jego prośby o naszą pomoc, wypowiadany przez człowieka i jego ludzkie biedy. Byśmy nie zapomnieli słów Jezusa: "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" (Mt 25,40).

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym (Dz 2,4).

 

Przestraszeni wydarzeniami męki i śmierci Chrystusa, apostołowie spotykali się w ukryciu na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa. I oto wydarzyło się coś szczególnego, co przemieniło serca uczniów i zmieniło ich życiowe postawy. Zaczęli odważnie głosić, że Jezus Chrystus żyje, że prawdziwie zmartwychwstał. I że tylko On, Jezus, jest Panem i nadzieją każdego człowieka. A wszystko to stało się dzięki darom, które otrzymali w dniu zesłania Ducha Świętego.

 

Maryjo, wybłagaj nam u swego Syna, by zesłał moc Ducha Świętego i na nas, abyśmy tu i teraz, w swoim życiu, umieli pełnić Jego polecenie: "Będziecie moimi świadkami... aż po krańce ziemi" (Dz 1,8).

 

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem (J 17,24).

 

Maryja została dana Jezusowi przez Boga jako Matka. Była z Nim w Betlejem, gdzie się narodził, w Nazarecie, gdzie wzrastał w łasce u Boga i ludzi, i na Kalwarii, gdzie zrealizował najważniejszy etap swojej misji – zbawienie świata. Jezus chciał, żeby przebywała na zawsze tam, gdzie On jest. Maryja Niepokalanie Poczęta, wolna od grzechu, uwolniona została także od oczekiwania w grobie na dzień zmartwychwstania. Jej zaśnięcie było zarazem przejściem do chwały Wniebowzięcia z duszą i ciałem.

 

Maryjo, wielkie rzeczy uczynił Ci Wszechmogący, bo byłaś Mu wierna i całkowicie oddana. Upraszaj nam, Matko, łaskę wierności i oddania Bogu w naszym życiu.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

 

UKORONOWANIE MARYI NA KRÓLOWĄ NIEBA I ZIEMI

Zwycięzcy dam zasiąść ze Mną na moim tronie (Ap 3,21).

 

Maryja odniosła zwycięstwo. Pokonała grzech i śmierć, a także ludzką słabość. W Liście św. Pawła (2 Tm 2,11) czytamy: "Jeżeliśmy bowiem z Nim współumarli, wespół z Nim i żyć będziemy. Jeśli trwamy w cierpliwości, wespół z Nim też królować będziemy". Królowanie Maryi oznacza świadczenie miłości i opieki tym, dla których stała się Matką, oraz nieustanną troskę o to, by nikt z odkupionych przez Jej Syna nie zginął, ale doszedł do pełni życia wiecznego.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

Chwała Ojcu

 

CZĘŚĆ PIĄTA — TAJEMNICE ŚWIATŁA

 

CHRZEST JEZUSA W JORDANIE

Tajemnicą światła - naucza Jan Paweł II - jest przede wszystkim chrzest w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi do wody - jako niewinny, który czyni siebie 'grzechem' za nas (por. 2 Kor 5, 21) - otwierają się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym (por. Mt 3, 17 i par.), a Duch Święty zstępuje na Niego, by powołać Go do przyszłej misji.

 

Rozważajmy wspólnie z Matką Jezusa tę wielką tajemnicę objawienia się Syna Bożego wśród ludzi i rozpoczęcia przez Niego działalności publicznej. Niech Maryja, Nauczycielka i Wychowawczyni Zbawiciela, ukaże nam rolę naszego chrztu. Niech pomoże nam rozeznać nasze własne powołanie i wyjedna nam moc Ducha Świętego, byśmy stali się umiłowanymi dziećmi Boga.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia

 

Chwała Ojcu

 

 

OBJAWIENIE SIĘ JEZUSA NA WESELU W KANIE GALILEJSKIEJ

Tajemnicą światła - mówi Ojciec Święty - jest początek znaków w Kanie (por. J 2, 1-12), gdy Chrystus, przemieniając wodę w wino, dzięki interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera serca uczniów na wiarę.

 

Rozważając tę nową, świetlaną tajemnicę różańca, pochylamy się nad misterium obecności Boga w naszej codzienności, a szczególnie w naszym życiu małżeńskim i rodzinnym. Prośmy Matkę Najświętszą, aby pomogła nam dostrzec, że Chrystus zawsze jest przy nas, że troszczy się nie tylko o nasze szczęście wieczne, ale i o nasze dobro doczesne. Niech Maryja wyjedna nam dziś łaskę zrozumienia, że również do nas skierowane są Jej słowa wypowiedziane do sług: "Zróbcie wszystko, cokolwiek [Syn mój] powie".

 

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia

 

Chwała Ojcu

 

 

GŁOSZENIE KRÓLESTWA BOŻEGO I WZYWANIE DO NAWRÓCENIA

Tajemnicą światła - uczy nas Jan Paweł II - jest nauczanie Jezusa, w czasie którego głosi On nadejście Królestwa Bożego i wzywa do nawrócenia (por. Mk 1, 15), odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali się do Niego z ufnością (por. Mk 2, 3-13; Łk 7, 47-48), dając początek tajemnicy miłosierdzia, którą On sam będzie realizował aż do skończenia świata, szczególnie poprzez powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania.

 

Pochylmy się wraz z Matką Najświętszą nad wielką tajemnicą Ewangelii, która mówi o królestwie Bożym i wzywa nas do nawrócenia. Prośmy Chrystusa, za wstawiennictwem Jego Matki, by królestwo Boże stało się celem całego naszego życia, zaś drogą ku niemu - codzienne nawracania się do Zbawiciela.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia

 

Chwała Ojcu

 

 

PRZEMIENIENIE NA GÓRZE TABOR

Tajemnicą światła w pełnym tego słowa znaczeniu - naucza Ojciec Święty - jest przemienienie, które według tradycji miało miejsce na górze Tabor (por. Łk 9, 35 i par.)

 

Rozważajmy w skupieniu głębię tajemnicy, którą Jezus objawił trzem wybranym Apostołom. Pan ukazał im swoje Bóstwo i swoją chwałę, a tym samym uwiarygodnił przed nimi wszystkie swe nauki: także te najtrudniejsze, o Krzyżu i cierpieniu. Sam też mówił o tym na zakończenie tajemniczego widzenia na górze Tabor: “Syn Boży musi cierpieć; będzie zabity”. Prośmy Matkę Najświętszą, by wyjednała nam łaskę zrozumienia tajemnicy Bóstwa Jezusa. Nade wszystko zaś prośmy Ją o to, abyśmy pojęli tajemnicę Krzyża obecnego w naszym życiu.

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia

 

Chwała Ojcu

 

 

USTANOWIENIE EUCHARYSTII

Tajemnicą światła - uczy Ojciec Święty - jest wreszcie ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem, dając 'aż do końca' świadectwo swej miłości do ludzi (J 13, 50), dla których zbawienia złoży siebie samego w ofierze.

 

Nie ma większej tajemnicy wiary, która uobecnia się codziennie wśród nas, jak rzeczywista obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Prośmy Maryję, Matkę Eucharystii, by wybłagała dla nas łaskę umiłowania Sakramentu Eucharystii. Niech każdy z nas nieustannie czerpie z tego nieskończonego źródła miłości i miłosierdzia.

 

 

Ojcze nasz / Zdrowaś Maryjo (10 razy)

 

O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia

 

Chwała Ojcu

 

 

Maryjo, nasza Matko i Królowo, Królowo różańca świętego, Królowo Polski, Królowo świata, prowadź nas bezpiecznie do swojego Syna. Amen.

 

Oprac: † Wawrzyniec Wawro OP,
Wincenty Łaszewski (Tajemnice Światła)

 

 

 

POWRÓT DO SPISU TREŚCI

Stacje Drogi Krzyżowej

 

Stacja I

Pan Jezus na śmierć skazany

 

Obmowa, wyśmianie, oszczerstwo ... Tak łatwo skazać kogoś językiem, pozbawić go dobrego imienia. Dziś bardzo często się zdarza, że człowiek szydzi z drugiego człowieka, rzuca bezpodstawne oskarżenia, godzi w dobre imię drugiej osoby. Może się zdarzyć, że i nas ktoś fałszywie oceni. Co wtedy? Czy się kłócić? Czy za wszelką cenę walczyć o prawdę? Prawda się obroni sama. Tak jak było to w przypadku Jezusa, którego również bezpodstawnie oskarżono.

 

Panie Jezu, pomóż mi tak jak Ty cierpliwie i z pokorą serca znosić fałszywe oskarżenia i ośmieszenia. Któryś za nas cierpiał rany...

 

 

Stacja II

Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

 

Trudna klasówka, choroba mamy lub taty, nieznośny kolega w ławce obok itd. itd. W życiu nie uniknie się trudnych sytuacji. Można się na nie złościć, można przeklinać, można wreszcie szukać ratunku w alkoholu czy narkotykach... Można jednak inaczej. Można powiedzie sobie w sercu: „Jezu, ufam Tobie” i wraz z Nim wziąć ciężar problemów. Może one nie znikną, ale w ich dźwiganiu nie będziesz sam!

 

Panie Jezu, pomóż mi brać na siebie wraz z Tobą krzyż moich problemów i trudności!!! Któryś za nas cierpiał rany ...

 

 

Stacja III

Jezus upada po raz pierwszy pod krzyżem

 

Upadki się zdarzają. Nerwy, złości, wybuch gniewu, stracony czas czy niemoralny film. To nasze ziemskie upadki. Człowiek, nawet dorosły w życiu duchowym, bywa często jak dziecko. Musi sobie nieraz nabić guza, aby wreszcie nauczyć się chodzić. Nim osiągniesz świętość nieraz zdarzy Ci się upaść. Pamiętaj jednak, że nie jesteś sam. Jest przy Tobie On — Jezus Chrystus, który pragnie Ci pomóc podnieś się z każdego upadku.

 

Panie Jezu, pomóż mi jak najrzadziej upadać i zawsze podnosić się z upadku zła i grzechu.

 

 

Stacja IV

Jezus spotyka swoją Matkę

 

Niejedna nieprzespana noc, mnóstwo troski, rozterek, a nierzadko i łez. Tak wygląda miłość matki do dziecka. Kiedy dziecku dzieje się krzywda matka biegnie mu z pomocą. Moją matką jest Maryja. Kiedy ktoś lub coś mi zagraża nie jest sam. Ona jest ze mną. Chce mi pomóc, tak samo jak bardzo pragnęła ulżyć cierpieniom swojego Syna. Niestety, tu było to niemożliwe. Pomogła Mu jednak nie jakimś gestem, ale samą obecnością.

 

Maryjo, bądź przy mnie w chwilach radosnych i smutnych. Wspieraj mnie i pomagaj mi, bo sam nie dam rady unieść ciężaru mojego życiowego krzyża.

 

 

Stacja V

Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi

 

Dobrze jest mieć przyjaciela. Przyjaciel to ktoś, na kogo zawsze można liczyć. Żeby jednak mieć przyjaciół, najpierw trzeba samemu stawać się przyjacielem dla ludzi. Z pewnością niektórzy z nich na naszą życzliwość odpowiedzą dobrocią i życzliwością. Czy Szymon z Cyreny był przyjacielem Jezusa? Z pewnością nie! Jednak nawet nieświadomie ulżył nieco Chrystusowi.

 

Panie Jezu postaw na mojej drodze życiowej jak najwięcej ludzi życzliwych i dobrych. Pomóż stawać się przyjacielem dla innych.

 

 

Stacja VI

Weronika ociera twarz Jezusa

 

Delikatność i wrażliwość serca. To cechy, które powinny wyróżniać dziewczynę, kobietę. Postawa Weroniki, jej odwaga i poświęcenie dla Jezusa są dowodem, że męstwo i wierność kochanej osobie to najpiękniejsze znamiona człowieczeństwa. To cechy, które może szczególnie silnie wyrażają się w życiu kobiety. Może dlatego Jan Paweł II mówił często o „geniuszu kobiety”.

 

Panie Jezu Chryste, spraw aby współczesne dziewczyny i kobiety coraz bardziej upodabniały się do św. Weroniki w postawie otwartości serca i poświęcenia dla drugiego człowieka.

 

 

 

 

Stacja VII

Jezus upada po raz drugi

 

Kiedy wydaje Ci się, że już pokonałeś jakiś grzech, jakąś słabość, nagle okazuje się, że zło powraca do Ciebie, niczym bumerang. Tak działa szatan, który widząc uporządkowane sumienie robi wszystko, by na nowo je ubrudzić i splamić grzechem. Pamiętaj jednak, że nawet drugi upadek nie musi oznaczać ostatecznej klęski. W takich chwilach wołaj o pomoc Chrystusa. On jest silniejszy niż jakiekolwiek zło. On pokona szatana i da Ci siły do podniesienia się z upadku.

 

Panie Jezu, pomóż mi walczyć z wszelkimi pokusami, zwłaszcza, gdy pojawiają się one po spowiedzi i modlitwie.

 

 

 

 

Stacja VIII

Jezus spotyka płaczące niewiasty

 

Zdarza się, ze gdy się nam coś nie powiedzie pojawiają się osoby, które próbują nas pocieszać. To dobrze, że takie osoby są. Może jednak zdarzyć się, że rzekomi pocieszyciele będą próbować znaleźć rozwiązanie na kryzys w poczęstowaniu Cię alkoholem czy inną formą ucieczki od rzeczywistości. Pamiętaj, że tak naprawdę to sam musisz znaleźć pocieszenie i nikt Ci go nie da w pełni ... nikt z wyjątkiem Jezusa.

 

Panie Jezu, bądź ze mną zwłaszcza w chwilach trudnych, abym w Tobie znajdował pocieszenie i umocnienie.

 

 

Stacja IX

Jezus upada po raz trzeci

 

Bywa, że mamy wszystkiego dość, że wszystko się wali. Ogarnia nas fala zwątpienia i żalu. Kiedy w takich chwilach jesteś sam bardzo łatwo o depresję, załamanie. Wtedy też u niektórych pojawia się straszna myśl o samobójstwie. Nie wolno jednak nigdy, ale to nigdy ulegać myślom tego typu. Nie ma takiej sytuacji, z której Jezus nie wyciągnie dobra. Pan Bóg czasem dopuszcza zło, ale po to aby przemienić je w dobro.

 

Panie Jezu, pomóż mi przyjmować każdą sytuację jako przejaw woli Bożej i bądź ze mną zwłaszcza wtedy, kiedy wszystko zacznie mi się dosłownie walić na głowę!

 

 

Stacja X

Jezus z szat obnażony

 

Wystarczy włączyć telewizor, aby zobaczyć jedną z największych chorób współczesnego świata: tą chorobą jest brak wstydu. Człowiek współczesny próbuje przyciągnąć ku sobie uwagę innych coraz bardziej roznegliżowanym wyglądem. Biedny — nie wie jednak, że w ten sposób staje się jedynie przedmiotem pożądania, a nie podmiotem miłości. Szacunek i uznanie na trwałe może wzbudzać jedynie ten, kto postawą i zachowaniem da świadectwo swojej godności jako osoby.

 

Panie Jezu pomóż mi fascynować innych nie wyglądem zewnętrznym, ale pięknem ducha.

 

 

Stacja XI

Pan Jezus przybity do krzyża

 

Każda rana boli. Zwłaszcza, kiedy boli nie ciało, ale dusza. Gdy ktoś bliski zada bolesny cios, złośliwym słowem bądź haniebnym czynem, wówczas czujemy się fatalnie. To rzeczywiście bardzo boli. Jezusa też bardzo bolało, że do drzewa krzyża przybili Go ludzie, których przecież przyszedł zbawić.

 

Panie Jezu, pomóż mi cierpliwie znosić ból zadawany mi przez bliskie osoby.

 

 

Stacja XII

Jezus umiera na krzyżu

 

Co to jest miłość? Na to pytanie próbują sobie odpowiedzieć ludzie młodzi, zwłaszcza gdy serce zaczyna mocniej bić do drugiej osoby. Jeśli szukasz odpowiedzi na to pytanie, to spójrz na krzyż. To właśnie jest miłość. Miłość to gotowość do poświęcenia się , aż po cenę własnego życia dla drugiej osoby. Miłość nie ma nic wspólnego z egoistycznym pragnieniem „posiadania” drugiej osoby. Prawdziwa miłość wolna jest od zazdrości i egoizmu. Prawdziwa miłość wyraża się w służbie, w byciu dla... drugiej osoby.

 

Panie Jezu naucz mnie tak kochać innych, jak Ty mnie umiłowałeś, oddając za mnie życie na drzewie krzyża.

 

 

Stacja XIII

Pan Jezus zdjęty z krzyża

 

Widok bliskiej osoby, która przeszła straszna mękę musi być okropny. Ten widok z pewnością przeszył bólem serce Maryi, kiedy zdejmowano z krzyża ciało Jej Syna. Ona jednak nie rozpacza, nie wyrzuca Bogu tego co się stało.

 

Panie Jezu, pomóż mi nawet w najtrudniejszych momentach mojego życia nie tracić nadziei i nie popadać w rozpacz.

 

 

Stacja XIV

Pan Jezus złożony do grobu

 

Grób. Tu spotyka się śmierć i życie. Po Wielkim Piątku przyjdzie czas na Niedzielę Zmartwychwstania. Tak jest i w naszym życiu. Po trudach i cierpieniach przyjdzie radość i pokój. Krzyż ma nas zahartować, wzmocnić naszą duszę. Kiedy jednak to się już dokona zawsze przychodzi chwała zwycięstwa, który przynosi Zwycięzca śmierci, piekła i szatana.

 

 

 

y

POWRÓT DO SPISU TREŚCI